onsdag 24 maj 2017

Samarbeta

Rubinen

Vi har nu avslutat arbetet med boken "lyssna och kom överens" och börjat arbeta med boken "samarbeta" Vi introducerade den i smågrupper genom att läsa den och prata om begreppet samarbeta. Vad kan det vara? 


GLÄDJE VÄLKOMNANDE TILLIT DELAKTIGHET FRAMTIDSTRO UTFORSKANDE

I våra grupper delades vi in i ytterligare mindre grupper för att arbeta med att samarbeta. I en grupp arbetade vi med kaplastavar och att tillsammans bygga ett torn. Hur högt kan vi bygga?

"Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver." (Lpfö 98 rev 2010, s.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar